Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020
www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
Comunicat de presă
Data: 26.11.2019
CREȘTEREA GRADULUI DE ACOPERIRE CU SERVICII SOCIALE PRIN INFIINTAREA UNUI CENTRU
SOCIAL DE ZI PENTRU PERSOANE VARSTNICE, CU CANTINĂ SOCIALĂ ȘI UNITATE ȘI UNITATE DE
INGRIJIRE LA DOMICILIU, IN LOCALITATEA BIUȘA, COMUNA BENESAT, JUDETUL SĂLAJ
Comuna Benesat, județul Sălaj, a semnat contractul de finantare nr 4288 din 03.06.2019 cu
Ministerul Dezvoltării Regionale și Administratiei Publice și Agenția de Dezvoltare Regională
Nord-Vest in valoare de 2.439.101,30 lei (din care valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR
1.931.082,91 lei, valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul national 295.342,09 lei, valoarea
cofinantarii eligible a beneficarului 45.437,25 lei și valoare neeligibilă inclusiv TVA 167.239,05
lei) aferentă proiectului ,,CREȘTEREA GRADULUI DE ACOPERIRE CU SERVICII SOCIALE PRIN
INFIINTAREA UNUI CENTRU SOCIAL DE ZI PENTRU PERSOANE VARSTNICE, CU CANTINĂ
SOCIALĂ ȘI UNITATE ȘI UNITATE DE INGRIJIRE LA DOMICILIU, IN LOCALITATEA BIUȘA,
COMUNA BENESAT, JUDETUL SĂLAJ,, Axa prioritară 8 DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE
SĂNĂTATE ȘI SOCIALE, Prioritate de investiţie 8.1 INVESTITIILE IN INFRASTRUCTURILE
SANITARE SI SOCIALE CARE CONTRIBUIE LA DEZVOLTAREA LA NIVEL NATIONAL, REGIONAL SI
LOCAL, REDUCAND INEGALITATILE IN CEEA CE PRIVESTE STAREA DE SANATATE SI
PROMOVAND INCLUZIUNEA SOCIALA PRIN IMBUNATATIREA ACCESULUI LA SERVICIILE
SOCIALE, CULTURALE SI DE RECREARE, PRECCUM SI TRECEREA DE LA SERVICIILE
INSTITUTIONALE LA SERVICIILLE PRESTATE DE COLECTIVITATILE LOCALE, Obiectivul specific
8.3- CRESTEREA GRADULUI DE ACOPERIRE CU SERVICII SOCIALE, cod MySMIS 117297.
Data de începere a proiectului 09.06.2017, iar data de finalizare 30.12.2020.
Perioada de implementare a poriectului este de la 03.06.2019 până la 30.12.2020.
Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020
www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
În urma analizei nevoilor sociale efectuate în cadrul planificarii strategice 2014-2020 de
dezvoltare a domeniului social în comuna, au fost identificate nevoile sociale ale comunitații
locale, unde îngrijirea vârstnicilor reprezinta o prioritate, datorita mai multor factori, precum:
• Cresterea numarului persoanelor vârstnice
• Cresterea duratei medii de viața
Datorita dezvoltarilor din medicina creste numarul anilor petrecuți în stare de dependența,
în diferite faze ale unor boli cronice precum: diabet, cardiopatie, stare post AVC, afecțiuni
reumatismale, etc.
• Creste polipatologia - vârstnicii prezinta din ce în ce mai multe afecțiuni cronice comasate.
Schimbarile culturale care nu mai permit traiul comun a mai multor generații (bunici, parini,
copii).
Schimbarile economice unde populația activa nu mai are timp fizic pentru a sigura îngrijirea
vârstnicului cu diferite grade de dependența.
Globalizarea, care permite si influențeaza migrarea generațiilor catre țarile cu economie mai
dezvoltata, în speranța unui trai mai bun.
Nivelul de scolarizare a persoanelor vârstnice este destul de scazut, majoritatea acestora
având 8 clase, ceea ce are ca consecința gradul scazut de informare (în toate domeniile dar
mai cu seama în domeniul menținerii starii de sanatate) grad scazut de orientare, dificultații in
înțelegerea si interpretarea textului scris, etc.
Principalele probleme cu care se confrunta persoanele vârstnice din comuna Benesat sunt cele
legate de sanatate, singuratate si probleme financiare.
Având în vedere nevoile comunitații si direcțiile strategice formulate în acest sens de
autoritatea locala, s-a decis înființarea unui Centru de zi de asistența si recuperare (cod
8810CZ-V-I), precum si de socializare si petrecere a timpului liber (cod 8810CZ-V-II, conform
Nomenclatorului serviciilor sociale, precum si a regulamentelor-cadru de organizare si
funcționare a serviciilor sociale), înființarea unei Cantine sociale (cod 8899CPDH-I) si Servicii
mobile de acordare a hranei, masa pe roți (cod 8899CPDH-II), respectiv înființarea unei
Unitați de îngrijire la domiciliu cod 8810ID-I.
Înființarea unui complex social pentru persoanele vârstnice singuratice, bolnave si/sau cu
probleme financiare este un raspuns la problematica vârstnicilor, în sensul în care
complementaritatea serviciilor asigura:
Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020
www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
prevenirea izolarii si menținerea abilitaților existente ale persoanelor vârstnice, precum si
menținerea adaptabilitații acestora, cu accent pe monitorizarea atenta a starii de sanatate
fizica si mentala prin intermediul serviciilor specializate oferite de centrul de zi, referitoare la
activitați de petrecere a timpului liber dar si la activitați de consiliere în viața cotidiana,
sanatate, etc.,
masa calda oferita persoanelor vârstnice, sprijin real atât din punct de vedere a menținerii
sanatații precum si din punct de vedere financiar,
• îngrijirea la domiciliu a vârstnicilor imobilizați sau cu mobilitate redusa.
Prin înființarea sa, Complexul social destinat persoanelor vârstnice se încadreaza direcțiilor de
dezvoltare a serviciilor sociale destinate Comunei Benesat, realizând dezvoltarea unui pachet
integrat de servicii care sa raspunda nevoilor fiecarui membru al comunitații, profesionalizarea
sistemului de asistența sociala, cu implicarea comunitații si mobilizarea resurselor comunitare.
Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului
Îmbunatațirea calitații vieții vârstnicilor din Comuna Benesat prin oferirea de servicii sociale
integrate.
Obiectivele specifice ale proiectului
1. Reintegrarea/menținerea în comunitate a vârstnicilor prin asigurarea serviciilor sociale în
cadrul unui centru de zi multifuncțional.
2. Asigurarea mesei zilnice pentru vârstnici (în centrul de zi si la domiciliu).
3. Asigurarea de servicii de asistența si îngrijire la domiciliu pentru vârstnici
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană,
invităm vizitaţi www.fonduri-ue.ro, www.inforegio.ro și pagina de Facebook a programului
www.facebook.com/inforegio.ro
Beneficiar: UAT COMUNA BENESAT
Adresa / sediu: COMUNA BENESAT, NR 60,
JUD SĂLAJ, COD POȘTAL 457035, CIF 4291670
E-mail benesatsj@yahoo.com